Email: info@regulator.hr

Nazovite nas: (+385) 32 331 382

Email: info@regulator.hr

Nazovite nas: (+385) 32 331 382

FZOEU – najava javnog poziva – OIE u turizmu za iznajmljivače i OPG-ove

19/11/2019

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 20. studenog 2019. godine u Narodnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava, u tekstu: FNE) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u tekstu: OPG).

 

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

 

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

Iznajmljivači i OPG-ovi na Poziv mogu svaki dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove FNE.

 

KOJI SU OPRAVDANI TROŠKOVI?

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i

2.   stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi), koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

1.  sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
–  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
–  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
2.  imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a),
3.  ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
4.  nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
5.  nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
6.  ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
7.  nisu poduzetnici u teškoćama,
8.  udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,
9.  sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovog Javnog poziva i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16, 99/18, 25/19) jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama cit. Zakona.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZAHTJEVA

1.  Prijavni obrazac(preuzima se na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr) ispunjen, ispisan i potpisan od iznajmljivača ili nositelja OPG-a te ovjeren   pečatom OPG-a u tiskanom zapisu, u izvorniku te preporuča se (nije obavezno) i u .xls zapisu (na CD/DVD-u ili USB-u),

2.  Izjavu iznajmljivača ili nositelja OPG-a (nalazi se uz Prijavni obrazac), u tiskanom zapisu, u izvorniku, kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje:
–  da građevina na koju se ugrađuje FNE nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na izdano Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u      domaćinstvu ili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u, odnosno da pomoćna građevina na koju se ugrađuju dijelovi ili cjelokupna oprema FNE nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost,
–  da ista nije (ili je) pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i da nije (ili je) u kulturno-povijesno cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti Registar i
–  da ista nije (ili je) ostvarila sufinanciranje za ugradnju predmetnog sustava po programu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugog tijela državne uprave.

3.  Ako iznajmljivač/nositelj OPG-a nije isključivi vlasnik nekretnine na koju se postavlja jedna (1) nova FNE, koja je predmet Zahtjeva po Pozivu, dostavlja:
•  Izjavu iznajmljivača/nositelja OPG-a o ishođenoj suglasnosti suvlasnika, (nalazi se uz Prijavni obrazac) ovjerenu kod javnog bilježnika, i
•  Suglasnost svih ostalih suvlasnika predmetne nekretnine u svrhu postavljanja FNE na nekretnini koja je u njihovom suvlasništvu (nalazi se uz Izjavu iznajmljivača/nositelja OPG-a, uz Prijavni obrazac), u izvorniku.

4.  Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, ovisno o vrsti priključka, izdanu od HEP-ODS-a za FNE, sukladno Glavnom projektu iz točke V.5. (Nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu), u izvorniku ili preslici.

5.  Glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14), s troškovnikom opreme, radova i usluga (uključujući i trošak usluge stručnog nadzora), s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om, s navedenim stupnjem korisnog djelovanja sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od 15 %, sukladno točki IV. Poziva.), ovjeren pečatom i potpisom ili elektronski potpisan od ovlaštenog inženjera, jedan (1) primjerak, u tiskanom zapisu, u izvorniku ili

Glavni projekt, uz ostalo, mora sadržavati:
1)  tekstualni dio koji sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne i  druge zahtjeve i uvjete,
2)  grafičke prikaze kojima se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru,
3)  troškovnik opreme i usluga s:
–  jediničnim cijenama,
–  rekapitulacijom troškovnika i
–  istaknutim PDV-om,

6.  Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni (npr. Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode, i sl.), u izvorniku ili preslici, ili Izjavu Projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta – ovlaštenog inženjera elektrotehnike (Nalazi se uz Prijavni obrazac.), potpisanu i ovjerenu, u izvorniku:  ”Izjavljujem da odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja nisu potrebni za provođenje projekta oznake: _______________________________________________.”

7.  Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva na Poziv, u izvorniku,

8.  Ako se FNE ili dijelovi iste postavljaju na objekt koji nije obuhvaćen Rješenjem o obavljanju ugostiteljskih usluga, iznajmljivač/nositelj OPG-a treba Fondu dostaviti: 

•  Zemljišno-knjižni izvadak iz kojeg je razvidno da je podnositelj Zahtjeva vlasnik/suvlasnik nekretnine na koju se postavlja FNE,
•  Zadnji važeći dokaz zakonitosti i uporabljivosti građevine na kojoj se planira ugraditi FNE , sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19). Ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti, ili iznajmljivač/nositelj OPG-a treba dostaviti drugi dokument kojim se potvrđuje da je isti pravomoćan.), ili Izjavu projektanta glavnog projekta da za isti nije potrebno ishoditi dokaz zakonitosti,

9.  Uvjerenje/Potvrdu nadležnog  ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku ili preslici, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima zakonitosti i vlasništva/suvlasništva objekata navedenih u točki V.8.

10.  Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u, u izvorniku ili preslici,

11.  Fotodokumentacija postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje), u Glavnom projektu ili na CD/DVD/USB-u,

12.  Izjavu o primljenim potporama, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva na Poziv, potpisanu od iznajmljivača ili potpisanu i ovjerenu od nositelja OPG-a (Nalazi se uz Prijavni obrazac), u izvorniku,

13. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana od datuma podnošenja Zahtjeva, u izvorniku, iz koje/kojeg je razvidno da iznajmljivač/nositelj OPG-a ima prebivalište na području Republike Hrvatske.

14. Dokaz kojim se dokazuje IBAN Korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po tekućem računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

Fond zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije, po potrebi.

 

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“,
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:
•  preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
•  osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).
Iznajmljivač/nositelj OPG-a može, u roku za dostavu Zahtjeva:
1.  dopuniti Zahtjev koji ne sadrži svu obveznu dokumentaciju, s (preporuča se,  nije obavezno) ispunjenim i potpisanim obrascem ”Dopuna dokumentacije”, (koji se nalazi uz Prijavni obrazac,), ako je Poziv otvoren
2.  odustati od Zahtjeva svojom ispunjenom i potpisanom ”Izjavom o odustajanju”, (koja se nalazi uz Prijavni obrazac) i
3.  dostaviti Fondu novi Zahtjev, nakon što je odustao od prethodnog, ako je Poziv otvoren.

Nije dopušteno mijenjati Zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.
Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.
Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Povezane Vijesti

Što je biomasa i kako se koristi?

Što je biomasa i kako se koristi?

Sve se češće susrećemo s pojmom biomasa kad govorimo o najisplativijim načinima grijanja. No, što taj pojam točno...

Pin It on Pinterest

Share This